Το Τμήμα Προσωπικού μεριμνά για την βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.


Προϊσταμένη Τμήματος: Κωστίδου Δέσποινα, Διοικητικού – Λογιστικού

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350602 & e-mail: prosopiko@gng.gov.gr