Το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας βρίσκεται στον 1ο όροφο και είναι υπεύθυνο για:

  • Την καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των ανάλογων ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Τη διενέργεια προληπτικής συντήρησης και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.
  • Την ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.
  • Την εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.
  • Την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξής τους στο νοσοκομείο.
  • Τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση τα διεθνή πρότυπα και τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας.
  • Την εγγύηση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της μονάδας ακτινοθεραπείας.
  • Την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.
  • Τη διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Προϊστάμενος Τμήματος: Τσιμερίκας Γεώργιος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350243 & e-mail: biomed@gng.gov.gr