Η ομάδα Κλινικής εκπαίδευσης παρέχει:

 • Εξειδικευμένα προγράμματα ανά τμήμα.
 • Διαρκώς ενημερωμένες (up to date) εφαρμογές.
 • Ενεργό συμμετοχή στα προγράμματα διαπίστευσης ποιότητας.
 • Υψηλό επίπεδο Νοσηλευτικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Μεγαλύτερη ικανοποίηση από το επάγγελμα και τον Οργανισμό με τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Στις δράσεις της ομάδας κλινικών εκπαιδευτών περιλαμβάνονται:

 • Ο προσανατολισμός και η εκπαίδευση νέων νοσηλευτών, βοηθών θαλάμων και νοσοκόμων τραυματιοφορέων.
 • Η συνεχιζόμενη κλινική εκπαίδευση/επιμόρφωση του Νοσηλευτικού και Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού.
 • Εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους σε θέματα νοσηλευτικής φροντίδας.
 • Επιτήρηση των τελειόφοιτων Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Ο.Α.Ε.Δ.
 • Ενημέρωση και παρακίνηση νοσηλευτών να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός και εκτός Νοσοκομείου.
 • Συμμετοχή σε έρευνες αλλά και συντονισμό ερευνητών που συμμετέχουν σε ερευνητικούς τομείς.
 • Διερεύνηση προβλημάτων στη νοσηλευτική πρακτική και προτάσεις για βελτίωσή τους.