Η Διασφάλιση της Ποιότητας αναφέρεται στις προσπάθειες που καταβάλλει ένας Οργανισμός, ώστε να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με αποδεκτά πρότυπα ποιότητας και με έναν τρόπο αποδεκτό στον χρήστη των υπηρεσιών αυτών.

Ως εκ τούτου ο ρόλος του Γραφείου Ποιότητας είναι συντονιστικός και ρυθμιστικός και οι αρμοδιότητές του συνοψίζονται στα εξής:

  • Συντονισμός δραστηριοτήτων Διασφάλισης Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Πολιτικές και διαδικασίες του Οργανισμού
  • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κινδύνων και σφαλμάτων στον χώρο του Νοσοκομείου
  • Υποστήριξη διαδικασιών πιστοποίησης
  • Εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας ασθενών
  • Έρευνες αξιολόγησης  του κλίματος ασφάλειας
  • Έρευνες ικανοποίησης ασθενών
  • Κλινικοί έλεγχοι

Τηλ. Επικοινωνίας: 2382350234, 2382350348

E-mail Επικοινωνίας: poiotita@gng.gov.gr