Τίτλος Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ», στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό MIS 5070568 και συνολική δημόσια δαπάνη 644.000,00 €.

Η Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών του Γ.Ν.Πέλλας, ως φορέας παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (δια των Τακτικών και Επειγόντων Εξωτερικών Ιατρείων) με την παρούσα πρόταση προσδοκά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συνολικού ποσού 664.000,00€, επένδυση η οποία θα βελτιώσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες υγείας, όπως επίσης η επένδυση αυτή κατά ένα μέρος της είναι αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης COVID 19. Τέλος, η επένδυση αυτή θα συμβάλλει στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά στην κατάσταση στον τομέα υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον εξοπλισμό αυτόν θα παρέχονται υπηρεσίες, για τις οποίες υπό άλλες συνθήκες οι πολίτες της περιοχής θα έπρεπε να κατευθύνονται προς μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η Πράξη είναι: