ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Γιαννιτσών αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και της ασφάλειας των ασθενών με βάση τις νομικές απαιτήσεις και τα πρότυπα και διατηρώντας την δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση, δεσμεύεται να παρέχει όλους τους πόρους, ώστε να αναπτυχθούν διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στο πλαίσιο των υποστασιακών διεργασιών του Οργανισμού και συγχρόνως να βελτιώνονται ως προς την καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα τους.

Βασικά στοιχεία της δέσμευσης της Διοίκησης είναι:

  • καθορισμός στόχων συμβατών με τον στρατηγικό προσανατολισμό
  • συμμόρφωση με τις εφαρμοστές απαιτήσεις για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, τις απαιτήσεις των ληπτών υπηρεσιών υγείας και των επαγγελματιών υγείας και όλων των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών
  • υποστήριξη και προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων
  • ενθάρρυνση της ατομικής προσπάθειας, της ομαδικής εργασίας και της ανάληψης ευθυνών και αρμοδιοτήτων από όλους τους εργαζόμενους και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους για μια πιο αποδοτική επικοινωνία

Υπό το πρίσμα αυτών των αρχών και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης για συνεχή βελτίωση, η Διοίκηση φιλοδοξεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με ισότιμη πρόσβαση και καθολική κάλυψη του πληθυσμού.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Γιαννιτσών

Ευάγγελος Λόγγος

Σημ: Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας ισχύει μέχρι την επόμενη αναθεώρηση, κοινοποιείται σε όλες τις βαθμίδες του Οργανισμού και είναι διαθέσιμη για κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο μέρος.