Διευθυντής Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας : Τσαμαδιάς Ιωάννης, ΠΕ Πληροφορικής

Τηλ. επικοινωνίας: 2382 350 600 & e-mail: dieuthintis@gng.gov.gr

Υποδιευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας : Παπαδοπούλου Αικατερίνη, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Τηλ. επικοινωνίας: 2382 350 239 & e-mail: ypodieu@gng.gov.gr

>ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Το Τμήμα Γραμματείας φροντίζει για τα κάτωθι:

α. Γραμματειακή υποστήριξη όλων των Διοικητικών, Iατρικών και Nοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του Nοσοκομείου.

β. Παροχή πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Διατήρηση του αρχείου και τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου.

δ. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής  και επικύρωση των αντιγράφων, υπογραφή και σφράγισμα των πιστοποιητικών, των ιατρικών γνωματεύσεων κ.λ.π.

ε. Φροντίδα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

ζ. Παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, την 3η Υ.Π.Ε , το Υπουργείο Υγείας και σε άλλους φορείς, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης, για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.

ε.  Διακίνηση της εσωτερικής και της εξωτερικής αλληλογραφίας.


Προϊσταμένη Τμήματος: Πεχλιβανίδου Αμαλία, ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350605 & e-mail: secretariat@gng.gov.gr

Το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών πρόληψης και διάγνωσης των πολιτών. Έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και να διενεργηθούν σε σας παρακλινικές εργαστηριακές εξετάσεις στα διάφορα εξειδικευμένα τμήματα του Νοσοκομείου.


Ιατρεία:

 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
 • Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείου

Αναλυτικές Πληροφορίες για τα Ιατρεία δείτε εδώ.

Το Τμήμα Προσωπικού μεριμνά για την βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.


Προϊσταμένη Τμήματος: Κωστίδου Δέσποινα, Διοικητικού – Λογιστικού

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350602 & e-mail: prosopiko@gng.gov.gr

Το Γραφείο Ιματισμού, είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη, τη διανομή, την επιδιόρθωση και την καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του Ιματισμού για εξυπηρέτηση των νοσηλευόμενων. Αντίστοιχα το Τμήμα Καθαριότητας και Επιστασίας είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και το πρόγραμμα των καθαριστών-τριών του Νοσοκομείου.


Προϊσταμένη Τμήματος: Αρβανίτη Κωνσταντινιά, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350563 & e-mail: karvaniti@gng.gov.gr

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών φροντίζει για την διοικητική έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών, τη λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων και τη χρέωση δαπανών νοσηλείας. Τέλος έχει την ευθύνη της φύλαξης και διανομής των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.


Προϊστάμενος Τμήματος: Τζούρος Θεόδωρος, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350292 & e-mail: kinisis@gng.gov.gr

Το Τμήμα Οικονομικού είναι υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες της γενικής και αναλυτικής λογιστικής, προετοιμάζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, διαχειρίζεται τα χρηματικά διαθέσιμα, παρακολουθεί και σχεδιάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό – ισολογισμό – απολογισμό.


Προϊσταμένη Τμήματος: Τσερκέζη Μαρία, ΠΕ Οικονομικού

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350560 & e-mail: logistirio@gng.gov.gr

>ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας βρίσκεται στον 1ο όροφο και είναι υπεύθυνο για:

 • Την καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των ανάλογων ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Τη διενέργεια προληπτικής συντήρησης και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.
 • Την ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.
 • Την εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.
 • Την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξής τους στο νοσοκομείο.
 • Τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση τα διεθνή πρότυπα και τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας.
 • Την εγγύηση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της μονάδας ακτινοθεραπείας.
 • Την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.
 • Τη διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Προϊστάμενος Τμήματος: Τσιμερίκας Γεώργιος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350243 & e-mail: biomed@gng.gov.gr

Το Τμήμα Τεχνικού:

 α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους.

 ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου.

στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.

ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.

η. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.

 θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.

 ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.

ια. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.

ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου.

ιγ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου.

Το Τεχνικό Τμήμα απαρτίζεται από το εξής προσωπικό:

 1. Μια (1) ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό
 2. Έναν (1) ΤΕ Ηλεκτρονικό Μηχανικό ( Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας)
 3. Έναν (1) ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
 4. Έναν (1) ΔΕ Συντηρητή  – Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας
 5. Έναν (1) ΔΕ Θερμαστή
 6. Τέσσερεις (4)  ΔΕ Υδραυλικοί
 7. Τρεις (3) ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 8. Έναν (1) Ηλεκτροσυγκολλητή  

Προϊσταμένη Τμήματος: Σκουρτανιώτη Άρτεμις, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350248 & e-mail: texnikoi@gng.gov.gr