ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 1. Απόφαση τοποθέτησης –πρόσληψης
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης KAI Αντίγραφο επικυρωμένο  αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ
 4. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
 5. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή αναστολή ή απαλλαγής αυτής
 1. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης τρίμηνης εκπαίδευσης
 2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Α΄
 3. Πιστοποιητικό Υγείας ( εκδίδεται από την  Α/θμια  Υ.Υ.Ε)
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄(από το οποίο προκύπτει η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
 5. (για τους έχοντες υποχρέωση ) ή απαλλαγή τούτων ή ότι τελούν σε ισόχρονη της τοποθέτησης τους αναβολή στράτευσης)
 6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ίδια ή άλλη ειδικότητα (αν υπάρχει προϋπηρεσία )
 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Πέλλας 
 2. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την  οικεία  Οικονομική εφορία ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα ούτε κατέχει άλλη έμμισθη θέση
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει: Έχω την Ελληνική Ιθαγένεια, δεν έχω υποβάλλει άλλη αίτηση για ειδίκευση, δεν κατέχω άλλη έμμισθη θέση ή άλλη ειδικότητα, δεν έχω συμπληρώσει χρόνο άσκησης για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας
 4. Ληξιαρχικές πράξεις –  Γάμου – γεννήσεων τέκνων 
 5. Α.Φ. Μ —   Αριθ.  Ταυτότητας–   Αριθ.  T.Σ.Α.Υ – Αριθ.  Ι.Κ.Α – ΑΜΚΑ

     ΔΕΝ   έχετε δικαίωμα επιλογής Τράπεζας

 1. Υπεύθυνη δήλωση  —  Ατομικό δελτίο

Για περισσότερες πληροφορίες Γραφείο Προσωπικού : 2382350605