Τίτλος Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις δομές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας φροντίδας υγείας για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών του Γ.Ν. Πέλλας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001203 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Η Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών του Γ.Ν. Πέλλας, ως φορέας παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (δια των Τακτικών και Επειγόντων Εξωτερικών Ιατρείων) με την παρούσα πρόταση, η οποία είναι συνέχεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, προσδοκά στην ολοκλήρωση της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συνολικού ποσού 650.353,96€ (με αρχικό προϋπολογισμό 664.000,00€), επένδυση η οποία θα βελτιώσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες υγείας, όπως επίσης η επένδυση αυτή κατά ένα μέρος της υπήρξε αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης COVID 19. Τέλος, η επένδυση αυτή θα συμβάλλει στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά στην κατάσταση στον τομέα υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον εξοπλισμό αυτόν θα παρέχονται υπηρεσίες, για τις οποίες υπό άλλες συνθήκες οι πολίτες της περιοχής θα έπρεπε να κατευθύνονται προς μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η Πράξη είναι: