Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο Νοσηλευτικούς Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο υποδιεύθυνσης. Κάθε   Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, όπως φαίνεται στον   σχετικό πίνακα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 2382350577

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 2382350578