Το Τμήμα Οικονομικού είναι υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες της γενικής και αναλυτικής λογιστικής, προετοιμάζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, διαχειρίζεται τα χρηματικά διαθέσιμα, παρακολουθεί και σχεδιάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό – ισολογισμό – απολογισμό.


Προϊσταμένη Τμήματος: Τσερκέζη Μαρία, ΠΕ Οικονομικού

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350560 & e-mail: logistirio@gng.gov.gr