Το Γραφείο Ιματισμού, είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη, τη διανομή, την επιδιόρθωση και την καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του Ιματισμού για εξυπηρέτηση των νοσηλευόμενων. Αντίστοιχα το Τμήμα Καθαριότητας και Επιστασίας είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και το πρόγραμμα των καθαριστών-τριών του Νοσοκομείου.


Προϊσταμένη Τμήματος: Αρβανίτη Κωνσταντινιά, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350563 & e-mail: karvaniti@gng.gov.gr