Το Τμήμα Γραμματείας φροντίζει για τα κάτωθι:

α. Γραμματειακή υποστήριξη όλων των Διοικητικών, Iατρικών και Nοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του Nοσοκομείου.

β. Παροχή πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Διατήρηση του αρχείου και τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου.

δ. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής  και επικύρωση των αντιγράφων, υπογραφή και σφράγισμα των πιστοποιητικών, των ιατρικών γνωματεύσεων κ.λ.π.

ε. Φροντίδα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

ζ. Παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, την 3η Υ.Π.Ε , το Υπουργείο Υγείας και σε άλλους φορείς, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης, για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.

ε.  Διακίνηση της εσωτερικής και της εξωτερικής αλληλογραφίας.


Προϊσταμένη Τμήματος: Πεχλιβανίδου Αμαλία, ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350605 & e-mail: secretariat@gng.gov.gr