Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού

Το Γραφείο Ιματισμού, είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη, τη διανομή, την επιδιόρθωση και την καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του Ιματισμού για εξυπηρέτηση των νοσηλευόμενων. Αντίστοιχα το Τμήμα Καθαριότητας και Επιστασίας είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και το πρόγραμμα των καθαριστών-τριών του Νοσοκομείου. Προϊσταμένη Τμήματος: Αρβανίτη Κωνσταντινιά, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού […]

Τμήμα Οικονομικού

Το Τμήμα Οικονομικού είναι υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες της γενικής και αναλυτικής λογιστικής, προετοιμάζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, διαχειρίζεται τα χρηματικά διαθέσιμα, παρακολουθεί και σχεδιάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό – ισολογισμό – απολογισμό. Προϊσταμένη Τμήματος: Τσερκέζη Μαρία, ΠΕ Οικονομικού Τηλ. επικοινωνίας: 2382350560 & e-mail: logistirio@gng.gov.gr

Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών φροντίζει για την διοικητική έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών, τη λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων και τη χρέωση δαπανών νοσηλείας. Τέλος έχει την ευθύνη της φύλαξης και διανομής των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών. Προϊστάμενος Τμήματος: Τζούρος Θεόδωρος, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Τηλ. επικοινωνίας: 2382350292 & e-mail: kinisis@gng.gov.gr

Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών

Το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών πρόληψης και διάγνωσης των πολιτών. Έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και να διενεργηθούν σε σας παρακλινικές εργαστηριακές εξετάσεις στα διάφορα εξειδικευμένα τμήματα του Νοσοκομείου. Ιατρεία: Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείου Αναλυτικές Πληροφορίες […]

Τμήμα Γραμματείας

Το Τμήμα Γραμματείας φροντίζει για τα κάτωθι: α. Γραμματειακή υποστήριξη όλων των Διοικητικών, Iατρικών και Nοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του Nοσοκομείου. β. Παροχή πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς. γ. Διατήρηση του αρχείου και τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου. δ. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής  και επικύρωση των αντιγράφων, υπογραφή και σφράγισμα των πιστοποιητικών, […]

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το Τμήμα Προσωπικού μεριμνά για την βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού. Προϊσταμένη Τμήματος: Κωστίδου Δέσποινα, Διοικητικού – Λογιστικού Τηλ. επικοινωνίας: 2382350602 & e-mail: prosopiko@gng.gov.gr