1. Γενικά

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο Νοσηλευτικούς Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο υποδιεύθυνσης. Κάθε   Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, όπως φαίνεται στον   σχετικό πίνακα. Τηλέφωνο Επικοινωνίας Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 2382350577 Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 2382350578

2. Σκοποί της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

α) Παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης και τον Κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας. β) Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων. γ) Η στελέχωση των νοσηλευτικών τομέων, […]

3. Κλινικοί Εκπαιδευτές

Η ομάδα Κλινικής εκπαίδευσης παρέχει: Εξειδικευμένα προγράμματα ανά τμήμα. Διαρκώς ενημερωμένες (up to date) εφαρμογές. Ενεργό συμμετοχή στα προγράμματα διαπίστευσης ποιότητας. Υψηλό επίπεδο Νοσηλευτικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Μεγαλύτερη ικανοποίηση από το επάγγελμα και τον Οργανισμό με τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Στις δράσεις της ομάδας κλινικών εκπαιδευτών περιλαμβάνονται: Ο προσανατολισμός και η εκπαίδευση νέων νοσηλευτών, βοηθών […]

4. Γραφείο Λοιμώξεων

Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στελεχώνεται από μια Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, η οποία υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και συνεργάζεται άμεσα με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων είναι: Η καθημερινή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για τον εντοπισμό ασθενών με πολυανθεκτικό μικροοργανισμό. (Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ). Η εκπαίδευση του προσωπικού για τον έλεγχο και την πρόληψη των […]

5. Γραφείο Ποιότητας

Η Διασφάλιση της Ποιότητας αναφέρεται στις προσπάθειες που καταβάλλει ένας Οργανισμός, ώστε να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με αποδεκτά πρότυπα ποιότητας και με έναν τρόπο αποδεκτό στον χρήστη των υπηρεσιών αυτών. Ως εκ τούτου ο ρόλος του Γραφείου Ποιότητας είναι συντονιστικός και ρυθμιστικός και οι αρμοδιότητές του συνοψίζονται στα εξής: Τηλ. Επικοινωνίας: 2382350234, 2382350348 E-mail Επικοινωνίας: poiotita@gng.gov.gr

6. Κλινικά Πρωτόκολλα

Η αξιολόγηση της αποδοτικής λειτουργίας ενός νοσοκομείου στηρίζεται στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, στην  αύξηση της παραγωγικότητας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων. Παράλληλα, σήμερα αποτελεί κοινό τόπο ότι το πολυτιμότερο στοιχείο του ενεργητικού ενός οργανισμού είναι οι ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει. Και τούτο γιατί ο […]

7. Συνέδρια – Ημερίδες

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας διοργανώνει με αίσθημα ευθύνης ολοκληρωμένα επιστημονικά προγράμματα, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.