Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας : Ντιούδη Παγώνα, ΤΕ Νοσηλευτικής

Τηλ. επικοινωνίας: 2382 350 577 & e-mail: diefthin@gng.gov.gr


Προϊσταμένη Παθολογικού/Ψυχιατρικού Τομέα : Μουτάφη Κυριακή, ΤΕ Νοσηλευτικής

Τηλ. επικοινωνίας: 2382 350 578

Προϊσταμένη Χειρουργικού/Εργαστηριακού Τομέα : Τζιωρτζίδου Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής

Τηλ. επικοινωνίας: 2382 350 541


e-mail: nostomea@gng.gov.gr

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο Νοσηλευτικούς Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο υποδιεύθυνσης. Κάθε   Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, όπως φαίνεται στον   σχετικό πίνακα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 2382350577

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 2382350578

α) Παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης και τον Κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

β) Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων.

γ) Η στελέχωση των νοσηλευτικών τομέων, με βάση τους διεθνείς καθιερωμένους δείκτες στελέχωσης, που είναι απόλυτα σύμφωνη με τις προβλεπόμενες θέσεις των οργανισμών των Νοσοκομείων ή της Υγειονομικής Μονάδας, δηλαδή σε αριθμό και παραδεκτή σύνθεση επιπέδων νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών φροντίδας των ασθενών σε 24ωρη βάση.

δ) Η άσκηση αποτελεσματικής νοσηλευτικής διοίκησης νοσηλευτικών τομέων, καθώς και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας.

ε) Η συμμετοχή σε προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

στ) Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων για απόκτηση εμπειριών νοσηλευτικής κατάρτισης, την εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και την υποστήριξη προγραμμάτων κλινικής εμπειρίας. ζ) Η ανάπτυξη, η εκπόνηση και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

η) Η συμμετοχή της σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα του Νοσοκομείου.

θ) Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του νοσοκομείου καθώς και με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας (κλινικές οδηγίες, πρωτόκολλα).

ι) Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από τις νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

κ) Η εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.

Η ομάδα Κλινικής εκπαίδευσης παρέχει:

 • Εξειδικευμένα προγράμματα ανά τμήμα.
 • Διαρκώς ενημερωμένες (up to date) εφαρμογές.
 • Ενεργό συμμετοχή στα προγράμματα διαπίστευσης ποιότητας.
 • Υψηλό επίπεδο Νοσηλευτικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Μεγαλύτερη ικανοποίηση από το επάγγελμα και τον Οργανισμό με τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Στις δράσεις της ομάδας κλινικών εκπαιδευτών περιλαμβάνονται:

 • Ο προσανατολισμός και η εκπαίδευση νέων νοσηλευτών, βοηθών θαλάμων και νοσοκόμων τραυματιοφορέων.
 • Η συνεχιζόμενη κλινική εκπαίδευση/επιμόρφωση του Νοσηλευτικού και Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού.
 • Εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους σε θέματα νοσηλευτικής φροντίδας.
 • Επιτήρηση των τελειόφοιτων Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Ο.Α.Ε.Δ.
 • Ενημέρωση και παρακίνηση νοσηλευτών να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός και εκτός Νοσοκομείου.
 • Συμμετοχή σε έρευνες αλλά και συντονισμό ερευνητών που συμμετέχουν σε ερευνητικούς τομείς.
 • Διερεύνηση προβλημάτων στη νοσηλευτική πρακτική και προτάσεις για βελτίωσή τους. 

Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στελεχώνεται από μια Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, η οποία υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και συνεργάζεται άμεσα με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων είναι:

 • Η καθημερινή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για τον εντοπισμό ασθενών με πολυανθεκτικό μικροοργανισμό. (Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ).
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού για τον έλεγχο και την πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
 • Η καθημερινή επίσκεψη της Νοσηλεύτριας Ελέγχου Λοιμώξεων στις Οργανικές Μονάδες του Νοσοκομείου.
 • Η καταγραφή και αντιμετώπιση ατυχημάτων του προσωπικού, μετά από έκθεση σε βιολογικά υγρά ασθενών στο χώρο της εργασίας και η τήρηση σχετικού αρχείου.
 • Ο έλεγχος για την εμβολιαστική κάλυψη του προσωπικού για την Ηπατίτιδα Β.
 • Η συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
 • Η συμμετοχή στην διαχείριση αποβλήτων του Νοσοκομείου και εκπαίδευση του προσωπικού σε αντίστοιχα θέματα.
 • Η παρακολούθηση της υγιεινής των χεριών.
 • Η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για την απολύμανση του ιατρικού εξοπλισμού, την καθαριότητα και το χειρισμό ακάθαρτου/ μολυσμένου ιματισμού.
 • Η αποστολή δελτίων δήλωσης ασθενών με λοιμώδες μεταδοτικό νόσημα στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
 • Η κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για περιοδική διενέργεια απεντομόσεων.
 • Η εφαρμογή πολιτικής για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.
 • Ο έλεγχος του προσωπικού καθαριότητας.  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2382350590

Η Διασφάλιση της Ποιότητας αναφέρεται στις προσπάθειες που καταβάλλει ένας Οργανισμός, ώστε να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με αποδεκτά πρότυπα ποιότητας και με έναν τρόπο αποδεκτό στον χρήστη των υπηρεσιών αυτών.

Ως εκ τούτου ο ρόλος του Γραφείου Ποιότητας είναι συντονιστικός και ρυθμιστικός και οι αρμοδιότητές του συνοψίζονται στα εξής:

 • Συντονισμός δραστηριοτήτων Διασφάλισης Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Πολιτικές και διαδικασίες του Οργανισμού
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κινδύνων και σφαλμάτων στον χώρο του Νοσοκομείου
 • Υποστήριξη διαδικασιών πιστοποίησης
 • Εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας ασθενών
 • Έρευνες αξιολόγησης  του κλίματος ασφάλειας
 • Έρευνες ικανοποίησης ασθενών
 • Κλινικοί έλεγχοι

Τηλ. Επικοινωνίας: 2382350234, 2382350348

E-mail Επικοινωνίας: poiotita@gng.gov.gr

Η αξιολόγηση της αποδοτικής λειτουργίας ενός νοσοκομείου στηρίζεται στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, στην  αύξηση της παραγωγικότητας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων. Παράλληλα, σήμερα αποτελεί κοινό τόπο ότι το πολυτιμότερο στοιχείο του ενεργητικού ενός οργανισμού είναι οι ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει. Και τούτο γιατί ο άνθρωπος είναι ο φορέας της γνώσης, της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της καινοτομίας. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθίσταται απαραίτητη η χρήση και η εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων.

Τα κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα  είναι ολοκληρωμένα δομημένα σχέδια που περιγράφουν βήμα – βήμα, με λεπτομέρεια, λιτότητα και ακρίβεια όλη τη διαδρομή που ακολουθεί ο Νοσηλευτής/Γιατρός σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ανανεώνονται διαρκώς και τροποποιούνται ανάλογα με την τρέχουσα έγκυρη και αξιόπιστη επιστημονικά πληροφορία, που υπάρχει  δημοσιευμένη.

Για τον οργανισμό, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων είναι πολλαπλά. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι:

 • Προάγουν την ασφάλεια του ασθενούς.
 • Αναπτύσσεται θετική εργασιακή κουλτούρα που προβάλλει το όραμα, την αποστολή, τις αξίες του οργανισμού και ανυψώνεται το ηθικό των εργαζομένων.
 • Βελτιώνεται η ατομική, ομαδική και οργανωτική απόδοση σε ποιότητα, ποσότητα και συνολική παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και την αύξηση του οφέλους.
 • Βελτιώνεται η εργασιακή ευελιξία, διευκολύνεται η όποια διαχείριση αλλαγών και δημιουργείται η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους.
 • Δημιουργείται κουλτούρα ανθρώπινων σχέσεων, που βασίζεται στην αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση.
 • Διευκολύνεται η εκπαίδευση νέου προσωπικού και μειώνεται η πιθανότητα σφάλματος κατά την εφαρμογή της νοσηλευτικής πράξης.

Τα κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα  αναπτύσσονται από τη νοσηλευτική υπηρεσία και επισφραγίζονται από το επιστημονικό και διοικητικό συμβούλιο, για να αξιοποιηθούν σε ένα οργανωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

   Στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών) έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται τα παρακάτω πρωτόκολλα:

 1. Μέτρηση αναπνοών
 2. Εκτίμηση σφίξεων
 3. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης ενηλίκων και παιδιών
 4. Χορήγηση οξυγόνου
 5. Μετάγγιση αιμάτων και παραγώγων
 6. Προεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα ενηλίκων
 7. Λήψη καλλιέργειας ούρων σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες
 8. Νοσηλευτική φροντίδα κατακλίσεων
 9. Νοσηλευτική φροντίδα ενδοτραχειακού σωλήνα
 10. Περιποίηση τραχειοστομίας
 11. Νοσηλευτική φροντίδα κεντρικού φλεβικού καθετήρα
 12. Τοποθέτηση και περιποίηση περιφερικού φλεβικού καθετήρα
 13. Μεταθανάτια φροντίδα
 14. Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων
 15. Πρόληψη πτώσεων στο νοσοκομείο
 16. Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού (ενήλικες- παιδιά)
 17. Προετοιμασία και χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων
 18. Μηχανική σώματος μετακίνησης ασθενών
 19. Λήψη θερμοκρασίας σε παιδιατρικούς ασθενείς
 20. Λήψη αρτηριακού αίματος
 21. Τα δέκα βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό
 22. Διενέργεια χαμηλού εκκενωτικού υποκλυσμού
 23. Διενέργεια υψηλού εκκενωτικού υποκλυσμού

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας διοργανώνει με αίσθημα ευθύνης ολοκληρωμένα επιστημονικά προγράμματα, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.