Σύμφωνα με την αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2404/15.01.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ:23/16.01.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Πέλλας, με αρμοδιότητα τη Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών έχει διοριστεί ο κ. Ευάγγελος Λόγγος.