Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί βάσει της Υ.Α. υπ’ αριθ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (Φ.Ε.Κ. 662/Β΄/02-03-2017), Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, υπαγόμενο απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή της Νοσοκομειακής Μονάδας Γιαννιτσών.

Στεγάζεται στο ισόγειο, μπαίνοντας στην κύρια είσοδο του νοσοκομείου, αριστερά, πλησίον του τηλεφωνείου, εξασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση του πολίτη και την ιδιωτικότητα του. Σηματοδοτημένο με ειδική πινακίδα με την επωνυμία του Γραφείου, ώστε εύκολα να γίνεται διακριτή από τον ενδιαφερόμενο πολίτη – Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας.

Στελεχώνεται με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων που είναι οι:

1.         Ρώμα Δέσποινα, Τ.Ε. Νοσηλευτικής.

2.         Ασλανίδου Βασιλική, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού. Η εκτέλεση υπηρεσίας στο Γ.Π.Δ.Λ.Υ.Υ., θα πραγματοποιείται παράλληλα με τα καθήκοντα της στο Τμήμα Οικονομικού.

3.         Ακριτίδου Αικατερίνη, Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών.

Το Γραφείο λειτουργεί καθημερινά εκτός αργιών 07:00΄π.μ. έως 15.00΄μ.μ.

Τηλ. επικοινωνίας: 2382 350 233 – 550 – 553 & e-mail: parapona@gng.gov.gr

Πέραν του τακτικού ωραρίου η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από τον/την εκάστοτε εφημερεύων/ουσα νοσηλευτή/τρια καθώς και από την κ. Ακριτίδου Αικατερίνη, η οποία εκτελεί υπηρεσία κατά την πρωινή βάρδια από Δευτέρα έως Παρασκευή στο χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (τηλ. 2382 350 650 – 5020 300).

Βασική αρχή λειτουργίας του είναι η διασφάλιση, η προάσπιση και η προαγωγή  των δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σκοπός του είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και η εξάλειψη των δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση τους.

Στόχος του είναι η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους μέσα από διαδικασίες που σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η παροχή έγκαιρης, ποιοτικής και ισότιμης υγειονομικής φροντίδας υψηλού επιπέδου.

Μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή ευχαριστήρια επιστολή μέσω των ειδικών εντύπων που θα βρείτε στο siteτου νοσοκομείου ή που θα σας χορηγηθούν από το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Το παράπονο και η ευχαριστήρια επιστολή μπορούν να υποβληθούν από τον πολίτη με τη φυσική παρουσία του ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία ή ταχυδρομικά ή ακόμη και μέσω εκπροσώπου του. Κάθε παράπονο που υποβάλλεται ακολουθεί την καθορισμένη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και ο πολίτης ενημερώνεται για την εξέλιξη και τη διευθέτηση του παραπόνου του και την ενδεχόμενη λήψη διορθωτικών ενεργειών προκειμένου να μην επαναληφθεί η καταγγελλόμενη αστοχία. Τα παράπονα πρέπει να επιλύονται το συντομότερο δυνατόν και να αντιμετωπίζονται ως μία πολλή καλή ευκαιρία για αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για μετατροπή του υφιστάμενου συστήματος υγείας από ιατροκεντρικό σε ασθενοκεντρικό, με επίκεντρο τον ασθενή και με μέτρο την ποιότητα. 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες 

Δικαιώματα Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Όργανα Προστασίας Δικαιωμάτων Νοσοκομειακών Ασθενών

Έντυπο Υποβολής Παραπόνου

Έντυπο Υποβολής Ευχαριστήριας Επιστολής